Thiền Tứ niệm xứ – Ni sư Thích Nữ Huệ Liên

Pháp thoại do Ni sư Thích Nữ Huệ Liên giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-08-2016

LEAVE A REPLY