Trang Nghiêm Bằng Trí Tuệ, Mây Lành, Viên Ngọc Tâm -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com

Trang Nghiêm Bằng Trí Tuệ
Mây Lành – Gieo Trồng Phước Thiện
Viên Ngọc Tâm
TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Huê Nghiêm, Tường Vân, Phước Thiện, Ngọc Tâm
trong chuyến hanh hương mồng 2 Tết Ất Mùi 20/02/2015

Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-02-2015/may-lanh-gieo-trong-phuoc-thien-vien-ngoc-tam-trang-nghiem-bang-tri-tue.html

LEAVE A REPLY