Vấn đáp: Chuyển hóa tâm ngạo mạn, tái sinh và ma nhập, tụng kinh và niệm Phật,..| Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Chuyển hóa tâm ngạo mạn, tái sinh và ma nhập, tụng kinh và niệm Phật, ý nghĩa xây chùa, xá lợi Phật | Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Đại Nam, Kobe, Nhât Bản,ngày 16/06/2015

LEAVE A REPLY