Vấn đáp: Trợ tử Hộ Niệm và Hồi Hướng (ngày 02/07/2009) | Thích Nhật từ

Vấn đáp: Trợ tử – Hộ Niệm và Hồi Hướng ngày 02/07/2009 gồm những bài vấn đáp:
Quan niệm về Thân Trung Ấm, Cận tử nghiệp

Giảng tại Chùa Hải Ấn – Nha Trang, ngày 02/07/2009

Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
FB Phật Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi
Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc

LEAVE A REPLY